Projekční středisko

Projektování a výstavba velkou měrou ovlivňují úspěch projektu investora. Vedení firmy KTA technika dbá na vzdělávání projektantů a techniků, kteří znají veškerá kritéria pro vydání všech příslušných povolení, jako jsou např. územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavby dozorují, patří mezi dodavatele, kteří mají bohaté zkušenosti s dodržováním časového harmonogramu a finančního rozpočtu.

Naše projektové práce a stavební dozor zahrnují celou řadu činností a řídí se kodexem kvalitního dodavatele certifikovaného pro dané oblasti činnosti:

  • urbanistická studie - zaměstnanci firmy KTA technika spolupracují s dalšími profesemi odborníků, inženýry pro jednotlivé technologie, se zástupci výrobců, s právníky, s architekty při maximalizaci užitné hodnoty objektu s ohledem na parametry pozemku stanovené urbanistickou studií.
  • parametry projektu - zaměstnanci firmy KTA technika úzce spolupracují s dalšími projektanty a dohlíží nad návrhem stavby, aby co nejlépe odpovídal funkčním, efektivním a tržním požadavkům pro nejširší spektrum potencionálních nájemců.
  • vzhled stavby - zaměstnanci firmy KTA technika požadují, aby vzhled stavby byl čistý a atraktivní a to proto, aby i dlouhou dobu po jeho dokončení mohl oslovit širokou veřejnost. Pečlivě vybírají materiály a vybavení technologií, které podtrhují charakter dané stavby. Výběr materiálů je pečlivě vybírán z hlediska jejich jednoduché údržby a nízkých provozních nákladů. Zaměstnanci firmy KTA technika jsou schopni pro potencionální zájemce navrhnout uspořádání projektu s ohledem na jejich požadavky při využívání daných prostor.
  • kontrola investičních nákladů - zaměstnanci firmy KTA technika dohlížejí nad různými návrhy systémů staveb tak, aby byla zajištěna co největší efektivita projektu a to jak při navrhování, tak při vyhledávání optimálního dodavatele na realizaci stavby.
  • řízení stavby - zaměstnanci firmy KTA technika se podílejí na všech fázích výstavby. Od podepsání smlouvy o dílo se naši zaměstnanci pravidelně schází na kontrolních dnech s investorem, jsme-li subdodavateli, s generálním dodavatelem přímo na stavbě, kde se projednává plnění harmonogramu stavby, její průběh a kde se konzultují případné změny. Zároveň pravidelně připravujeme písemné záznamy z kontrolních dnů a vyhotovujeme fotodokumentaci během celé výstavby.
  • konečné stavební úpravy dle požadavku - zaměstnanci firmy KTA technika zajišťují konečné stavební úpravy prostor stavby tak, aby odpovídaly přesným požadavkům jednotlivých dotčených stran.

Projekční středisko pravidelně vybavujeme nejmodernějšími verzemi grafických programů, rozpočtových programů a dalších software potřebných k činnosti střediska. V posledních pár měsících jsme rozšířili výbavu o nové verze Microstation. Snažíme se nezaostávat ani v technickém vybavení, posílili jsme tiskové stroje o multifunkční tiskové barevné zařízení s třídičem dokumentů a zakoupili jsme nový plotr.

Staré metalické kabely a sítě už nemají možnost pojmout a přenést takové množství dat informací, z toho důvodu je nahrazují sítě a kabely optické různých operátorů a správců. Jsme zde my, kdo zařídí, aby se vše vyprojektovalo a zrealizovalo. Zkušenosti máme s návrhem a realizací kompletních městských sítí zavěšených, zakopaných pod zemí i v podzemí, ale i s dálkovými trasami přes pole, louky, doly, podél dálnic, silnic a kolejí.

Navrhujeme projekty

týkající se mimo jiné zabezpečovací techniky kolejových tratí a vleček.

Situační schéma staničního zařízení na železnici:

Situacni schema stanice

Od projektu k realizaci

stavba: Regenerace PZ Škoda

typ stavby: Zabezpečení vlečkového kolejiště, rekonstrukce osvětlovacích věží

projektant stavby: KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

dodavatel stavby: KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

investor stavby: HQU Intenational a.s.

K velmi pěkným akcím patří spolupráce s firmou Geosan Group a.s. na velmi rozsáhlé akci regenerace areálu plzeňské Škodovky. Patří k akcím, které měly spád a dokázali jsme si, že umíme zabrat. Velmi rádi na tuto akci vzpomínáme. Je z řady projektů realizovaných jak po stránce projekční a tak stavební. Požadavek byl, aby realizací stavby vzniklo kolejové propojení mezi železniční stanicí Plzeň Jižní předměstí a nově zrekonstruovaným kolejištěm průmyslového areálu Škodovky s výstavbou řady železničních přejezdů v místech, kde se protínalo vlečkové kolejiště s místními komunikacemi v areálu Škodovky.

Znamenalo to vypracovat za 3 dlouhé dny a noci projekt, seznámit s ním zadavatele, všechny dotčené strany a schválit ho se všemi institucemi během krátké doby. Požádat o povolení Drážní úřad v Praze. Mezitím objednávat a kompletovat materiál, připravovat výrobní dokumnetaci, vyrábět technologické prvky. Kapacitně pokrýt několik stavebních pracovišť pro pokládku nové kabelizace, usazení již vybavených technologických domků, návěstidel, přestavníků, kolejových čidel počítačů pro identifikaci průjezdu vlaků.

Všechny práce probíhaly za plného chodu končící rekonstrukce celého vlečkového kolejiště, pokládky části nových kolejí, výměny ostatních sítí, bourání starých továrenských hal a výstavby nových okolních komunikací. Trasu naší kabelizace provozních souborů stavby současně procházeli geodeti, technici zkoušeli, revizní technici kontrolovali, zkušební komisaři zkoušeli, technici připravovali závěrečnou dokumentaci k přejímce stavby, projektanti autorsky dohlíželi.

Přejímka po komplexním dokončení proběhla za rovných 59 dnů a následně proběhl k plné spokojenosti zadavele zkušební provoz a kolaudace stavby. Všechny práce včetně inženýringu této části stavby jsme prováděli vlastními kapacitami. Stačilo již jen počkat, až bude vše zaplaceno. Nyní jsme si prověřili kvalitu uzavřené smlouvy, ale ani v tomto okamžiku jsme se v díle nezklamali. Platba proběhla řádně dle smlouvy, i když návěstidla i výstražníky přejezdů svítili o celý měsíc dříve.

Musíme konstatovat, že hlavním důvodem úspěchu bylo, že všichni věděli, chtěli a měli stejný cíl. Krátce "dneska to šlo!"