Compliance Program

Etické hodnoty a pravidla společnosti KTA technika, s.r.o.

A. Zásada jednání v souladu s právními předpisy

KTA technika, s.r.o. (dále jen „společnost“) a její zaměstnanci ve všech oblastech činnosti společnosti důsledně dbají dodržování právních předpisů České republiky, stejně tak mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

Společnost a její zaměstnanci důsledně dbají také dodržování vnitrostátních právních předpisů států, na jejichž územích společnost realizuje svoji podnikatelskou činnost.

Zaměstnanci společnosti jsou povinni se vyvarovat jednání, které by mohlo naplňovat skutkovou podstatu přestupku, jiného správního deliktu nebo trestného činu.

Jednání, která jsou v rozporu s právními předpisy, jsou zakázána a nejsou ve společnosti tolerována.

B. Profesionalita

Zaměstnanci jsou povinni své pracovní činnosti vykonávat vždy kvalifikovaným způsobem za využití odborných dovedností a zkušeností, jsou povinni jednat čestně za všech okolností, jsou povinni znát a dodržovat všechny interní předpisy a příslušné právní předpisy, které se vztahují k jimi vykonávané práci, jsou povinni se odpovědně starat a naplňovat hodnoty, cíle a vize společnosti a jsou povinni jednat tak, aby chránili dobré jméno společnosti.

C. Zákaz diskriminace

Zakazuje se jakákoliv forma diskriminace nebo nerovného zacházejí se zaměstnanci nebo obchodními partnery založeného na základě jejich rasy, pohlaví, sexuální orientace, stavu, věku, vyznání aj.

D. Respekt

Zaměstnanci vzájemně respektují svoji osobnost a soukromí a jednají spolu podle zásad etiky a společenské slušnosti. Zakazuje se jakékoliv nevhodné, urážlivé, obtěžující, zastrašující nebo ponižující jednání.

E. Zákaz užívání návykových látek

Užívání alkoholu, omamných a návykových látek způsobilých ovlivnit výkon práce zaměstnance se zakazuje, neboť může vést k ohrožení života či zdraví, poškození dobrého jména společnosti nebo ke vzniku škod.

F. Dodržování kompetencí

Zaměstnanci mohou jménem společnosti právně jednat pouze v případech, pro které jsou jim uděleny pravomoci podle interních předpisů společnosti (zejm. podpisového a schvalovacího řádu) a které vyplývají z jejich pracovního zařazení a náplně práce.

G. Zákaz střetu zájmů

Zaměstnanci společnosti postupují při plnění pracovních úkolů vždy tak, aby si zachovali nezávislost a vyhnuli se střetu zájmů. Zaměstnanci jsou povinni odmítnout a oznámit jakýkoliv zásah, nátlak, ovlivňování nebo žádost, které by mohly ohrozit jejich nestrannost při plnění pracovních úkolů v neprospěch společnosti.

Zaměstnanci společnosti mohou mimo pracovní poměr provozovat podnikatelskou činnost. Zaměstnancům se však zakazuje provozování takové podnikatelské činnosti vedoucí ke střetu
osobních zájmů zaměstnance a společnosti.

Zaměstnanci nesmí za společnost jednat v záležitostech, které by přímo či nepřímo vedly ke střetu zájmů společnosti a osobních zájmů zaměstnance.

Zaměstnanci jsou povinni bezodkladně oznámit hrozící či zjištěný střet zájmů svému přímému nadřízenému.

H. Dodržování pravidel hospodářské soutěže

Společnost a její zaměstnanci spolupracují s orgány veřejné moci při případném vyšetřování, zda ze strany zaměstnanců společnosti nedošlo k porušení právních předpisů.

J. Iniciativa

Všichni zaměstnanci mohou otevřeně vyjadřovat své názory a postoje. Nikdo nemůže být za vyjádření svého názoru nebo postoje sankcionován. Management společnosti bere v úvahu podněty, které jsou mu zaměstnanci postoupeny.

K. Eliminace rizik

Ve společnosti byla přijata odpovídající opatření, jejichž účelem je předejít možným neetickým nebo protiprávním jednáním zaměstnanců, detekovat je a odpovídajícím způsobem se s nimi vypořádat.

Zaměstnanci společnosti jsou současně vedeni k tomu, aby případná jednání v rozporu s právními předpisy nepřehlíželi a oznamovali je k prošetření.

L. Prevence korupce a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Společnost a její zaměstnanci zásadně odmítají přijímání a nabízení úplatků. Jakékoliv jednání, které by mohlo být považováno za přijímání nebo nabízení úplatků se zakazuje.

Společnost a její zaměstnanci důsledně dbají dodržování právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování jakýchkoliv nezákonných aktivit a potírání terorismu a jeho podpory.

M. Transparentnost

Společnost důsledně dbá, aby řádně zveřejňovala informace, jejichž zveřejnění je společnosti uloženo příslušnými právními předpisy. Zveřejňuje-li společnosti informace nad rámec stanovený právními předpisy, důsledně dbá, aby zveřejňované informace byly pravdivé, úplné a ověřené.

N. Ochrana citlivých údajů

Společnost důsledně dbá ochrany citlivých a osobních údajů, které jí v rámci její podnikatelské činnosti sdělí její zaměstnanci, dodavatelé a obchodní partneři nebo jiné třetí osoby. Společnost a její zaměstnanci respektují práva třetích osob vyplývající z duševního vlastnictví.

O. Ochrana životní prostředí

Společnost a její zaměstnanci se zavazují důsledně dbát dodržování příslušných právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí.

Společnost se zavazuje minimalizovat vlivy své podnikatelské činnosti na životní prostředí a průběžně přijímat další opatření k jeho ochraně.

Postup oznámení neetického jednání

Ve společnosti KTA technika, s.r.o. (dále jen „společnost“) je zaveden systém, který umožňuje komukoliv podávat oznámení o střetu zájmů, možném neetickém nebo protiprávním jednání zaměstnanců společnosti. Veškeré podněty budou společností důkladně prošetřeny. Pokud o to oznamovatel požádá, zajistí společnost utajení jeho totožnosti.

Oznámení o možném střetu zájmů, neetickém nebo protiprávním jednání lze podat jedním z těchto způsobů:

  1. Písemné oznámení na adresu společnosti – KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň
  2. E-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na osobní adresu jednatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V oznámení je třeba uvést alespoň jména osob, které mohou být ve střetu zájmů nebo se mohly dopustit neetického nebo protiprávního jednání a základní popis tohoto jednání. Přestože podrobný popis nežádoucího jednání a doložení důkazů není podmínkou pro podání oznámení, může významně přispět k prošetření věci.

Společnost se zavazuje zajistit podporu a ochranu osobám, které oznámí možný střet zájmů, neetické nebo protiprávní jednání zaměstnanců společnosti. Společnost důsledně chrání identitu oznamovatele (je-li jí známa) a současně oznamovatele chrání před jakýmikoliv přímými či nepřímými nepříznivými následky, které by souvisely s oznámením. Společnost však nebude tolerovat podávání šikanózních nebo nepravdivých oznámení.